Senate Votes House Votes
Name District Party HB 212 HB 410 HB 971 SB 93 SB 165 SB 216 SB 236 SB 260 SB 269 SB 279 SB 557
Dan Bartel 15 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Becky Beard 40 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Kenneth Bogner 19 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Ellie Boldman 45 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Bob Brown 7 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Mike Cuffe 1 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Willis Curdy 49 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Mary Ann Dunwell 42 Democratic No No No No No No No No Yes No No
Janet Ellis 41 Democratic No No No No No No No No Yes No No
Jason Ellsworth 43 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Daniel Emrich 11 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Excused Yes Yes Yes No Yes
John Esp 30 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Steve Fitzpatrick 10 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Pat Flowers 32 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Mike Fox 16 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Chris Friedel 26 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
John Fuller 4 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Bruce Gillespie 9 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Carl Glimm 2 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jen Gross 25 Democratic No No Excused No Excused No Excused Yes Yes No No
Denise Hayman 33 Democratic No No No No No No No No Yes No No
Greg Hertz 6 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Steve Hinebauch 18 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Kathy Kelker 24 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Mike Lang 17 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Dennis R Lenz 27 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Ryan Lynch 37 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Forrest Mandeville 29 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Theresa Manzella 44 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Edie Mcclafferty 38 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Tom Mcgillvray 23 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Wendy Mckamey 12 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Brad Molnar 28 Republican No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Shane A Morigeau 48 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Mark Noland 5 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Shannon O'Brien 46 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Andrea Olsen 50 Democratic No No No No Excused No Excused No Yes Excused No
Christopher Pope 31 Democratic No No No No No No No Yes Yes No No
Keith Regier 3 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Walt Sales 35 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Dan Salomon 47 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jason D Small 21 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Russ Tempel 14 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jeremy Trebas 13 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Barry Usher 20 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Shelley Vance 34 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Terry Vermeire 39 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Susan Webber 8 Democratic No No No Excused No No No Yes Yes No No
Jeff W Welborn 36 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Daniel Zolnikov 22 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Name District Party HB 212 HB 410 HB 571 HB 971 SB 93 SB 165 SB 216 SB 236 SB 260 SB 269 SB 279 SB 557
Kim Abbott 83 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Fred Anderson 20 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Brad Barker 58 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Denise Baum 47 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
David Bedey 86 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
James Bergstrom 30 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Marta Bertoglio 75 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Michele Binkley 85 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Laurie Bishop 60 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Jonathan Windy Boy 32 Democratic No No No No No Yes No Yes Yes Yes No No
Larry Brewster 44 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tony Brockman 9 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Alice Buckley 63 Democratic No No No No No Yes No No Yes Yes No No
Ed Butcher 29 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes
Ed Buttrey 21 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Absent Yes
Mary Caferro 82 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Jennifer Carlson 69 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Absent No Yes Yes Yes Yes Yes
Bob Carter 98 Democratic No No No No No Yes No Yes Yes Yes No No
Jill Cohenour 84 Democratic No No No No No Yes No Yes Yes Yes No No
Lee Deming 55 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Julie Dooling 70 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Neil Duram 2 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Sherry Essmann 52 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Excused Yes Excused Yes
Jodee Etchart 48 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Terry Falk 8 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Dave Fern 5 Democratic No No Yes No No Yes No Yes Yes Yes No No
Paul Fielder 13 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Ross Fitzgerald 17 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
John Fitzpatrick 77 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tom France 94 Democratic No Yes No No No No No Yes Absent Yes No No
Gregory Frazer 78 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Steven Galloway 24 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jane Gillette 64 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Steve Gist 25 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes
Paul Green 41 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Absent Yes Absent Yes Absent Yes Yes
Steve Gunderson 1 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes
Jim Hamilton 61 Democratic No No No No No Yes No Yes Yes Yes Yes No
Derek Harvey 74 Democratic No No No Yes No No No Yes Yes Yes No No
Naarah Hastings 50 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Donavon Hawk 76 Democratic No No No Yes No Yes No Yes Yes Yes No No
Lyn Hellegaard 97 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jedediah Hinkle 67 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Caleb Hinkle 68 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Mike Hopkins 92 Republican Yes Yes Yes No Excused Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Sj Howell 95 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Llew Jones 18 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jonathan Karlen 96 Democratic No No No No No Yes No Yes Yes Yes No No
Josh Kassmier 27 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Absent Yes Yes Yes
Bob Keenan 10 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Connie Keogh 91 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Scot Kerns 23 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Emma Kerr-Carpenter 49 Democratic No No Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes No No
Greg Kmetz 38 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Casey Knudsen 33 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Excused Yes
Rhonda Knudsen 34 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Kelly Kortum 65 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Brandon Ler 35 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Denley M Loge 14 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Absent Yes Yes Yes
Jennifer Lynch 73 Democratic No No No Yes No Yes No Yes Yes Yes No No
Marty Malone 59 Republican Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Marilyn Marler 90 Democratic No No No No Yes No No No Yes Yes No No
Ron Marshall 87 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Eric Matthews 66 Democratic No No No No No No No Yes Yes Yes No No
Bill Mercer 46 Republican No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Russ Miner 19 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Braxton Mitchell 3 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Terry Moore 54 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Fiona Nave 57 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Nelly Nicol 53 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
George Nikolakakos 26 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Greg Oblander 40 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Gary Parry 39 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Sharon Stewart Peregoy 42 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Bob Phalen 36 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Joe Read 93 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Matt Regier 4 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Amy Regier 6 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Linda Reksten 12 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Melissa Romano 81 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Wayne Rusk 88 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Jerry Schillinger 37 Republican Yes Yes Yes Absent Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Absent
Kerri Seekins-Crowe 43 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Lola Sheldon-Galloway 22 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Frank Smith 31 Democratic No No No No No Yes No No Yes Yes No No
Tanner Smith 11 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Laura Smith 79 Democratic No No No No No Yes No No Yes Yes No No
Courtenay Sprunger 7 Republican Yes Excused Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Ed Stafman 62 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Katie Sullivan 89 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Mark Thane 99 Democratic No No No No No Yes No Yes Yes Yes No No
Paul Tuss 28 Democratic No No No No No Yes No Yes Yes Yes No No
Sue Vinton 56 Republican Yes Yes Yes Yes Absent Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Kenneth Walsh 71 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Marvin Weatherwax 15 Democratic Absent No Excused Excused Excused Yes No Yes Excused Yes Excused Excused
Tom Welch 72 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Zack Wirth 80 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Excused Yes Yes Yes
Tyson T Running Wolf 16 Democratic No No No No No Yes No Yes Excused Yes No No
Mike Yakawich 51 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Zooey Zephyr 100 Democratic No No No No No No No No Yes Yes No No
Katie Zolnikov 45 Republican Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes